Please enable JS

KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

VİVALDİ PARK HOTEL

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

a.) Veri Sorumlusu
İşbu "Ziyaretçilere Yönelik Hazırlanan Aydınlatma Metni", "ZBR Otelcilik Turizm İnşaat Petrol Gıda Tekstil Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi " (Bundan sonra "Vivaldi Park Otel " olarak anılacaktır.) tarafından kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde yer alan haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Vivaldi Park Otel, Veri Sorumlusu sıfatıyla güvenliğin sağlanması amacıyla, güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta ve ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını takip etmek suretiyle kayıt altına almaktadır.

Ziyaretçilere ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgisi: Ziyaretçilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, Hes kodu, telefon numarası, ikametgah adresi
Görsel Veri: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Diğer Veriler/Bilgiler: Ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiye ilişkin bilgiler.

b.) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz Vivaldi Park Otel tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilir.

Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaretçilerin kimlik bilgileri (Ad- Soyad, Telefon, Araç Plaka)

Ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla ve iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi gibi güvenlik prosedürleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) Vivaldi Park Otel' e bina girişlerinde ve bina içerisinde yerleştirilen kameralarla çalışan ve ziyaretçilerin kamera kaydı alınmaktadır.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 5651 sayılı Kanunun gereklerini yerine getirmek için ziyaretçi ve çalışanlarımıza kontrollü internet erişimi sağlanmaktadır.

c.) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz, Kanun'un 8. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, Vivaldi Park Otel ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin güvenliğinin temin edilmesi ve Vivaldi Park Otel 'e ait yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle gerektiği ölçüde Vivaldi Park Otel tarafından paylaşılacaktır.

ç.) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Vivaldi Park Otel ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Vivaldi Park Otel ?in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayıtla, Vivaldi Park Otel' in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak, sözlü, yazılı ve Vivaldi Park Otel yerleşkelerinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

d.) Veri Sahibinin, Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun'un "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle1 Vivaldi Park Otel' e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel veri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Vivaldi Park Otel'e http://www.vivaldiparkhotel.net alan adlı internet sitesinde yer alan "KVKK Başvuru Formunu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını " Birlik Mahallesi 408. Sokak No:1 Çankaya/ ANKARA / TÜRKİYE " adresine, bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.